Các từ viết tắt trong xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh thường dùng

Xuất nhập vào là sinh hoạt mua sắm bán sản phẩm hóa quốc tế. Do bại, ko tách ngoài các việc cần dùng, hiểu những kể từ ngữ giờ đồng hồ Anh thường xuyên ngành. Mison Trans tổ hợp những kể từ ghi chép tắt vô xuất nhập vào vì chưng giờ đồng hồ Anh thông thường sử dụng Khi vận gửi sản phẩm & hàng hóa nhập vào chủ yếu ngạch.

Reference Code English Cách đọc Tiếng Việt
AWR B/L Endorsement /ˌbɪl əv ˈleɪdɪŋ/ /ɪnˈdɔːrsmənt/ Ký hậu vận đơn
B/L Bill of Lading /ˌbɪl əv ˈleɪdɪŋ/ Vận đơn
BAC Export Bill under Usance DC /ɪkˈspɔːrt/ /bɪl/ /ˈʌndər/ /’ju:zəns/ Chứng kể từ xuất khẩu bên dưới L/C trả chậm
BAP Export Bill Collection under D/A /ɪkˈspɔːrt/ /bɪl/ /kəˈlekʃn/ /ˈʌndər/ Chứng kể từ xuất khẩu nhờ thu trả chậm chạp (D/A)
BCC Cheque Collection /tʃek/ /kəˈlekʃn/ Séc nhờ thu
BLR Base Lending Rate /beɪs/ /ˈlendɪŋ reɪt/ Lãi suất cho vay vốn cơ bản
BPC Export Billl under Sight DC /ɪkˈspɔːrt/ /bɪl/ /ˈʌndər/ /saɪt/ Chứng kể từ xuất khẩu bên dưới L/C trả ngay
BPP Export Bill Collection under D/P /ɪkˈspɔːrt/ /bɪl/ /kəˈlekʃn/ /ˈʌndər/ Chứng kể từ xuất khẩu nhờ thu trả tức thì (D/P)
BR Import Bill under Sight DC /ˈɪmpɔːrt/ /bɪl/ /ˈʌndər/ /saɪt/ Chứng kể từ nhập vào bên dưới L/C trả ngay
CHG Charge(s) /tʃɑːrdʒ/ Lệ phí
CIL Import Loan /ˈɪmpɔːrt/ /loʊn/ Khoản vay mượn nhập khẩu
COMM Commission /kəˈmɪʃn/ Phí
CUA Current Account /ˈkɜːrənt əkaʊnt/ Tài khoản vãng lai
CUI Current Account with Interest Bearing /ˈkɜːrənt əkaʊnt/ /wɪθ/ /ˈɪntrəst/ /ˈberɪŋ/ Tài khoản vãng lai có lời suất
DC Sight Documentary Credit /saɪt/  /ˌdɑːkjuˈmentri/ /ˈkredɪt/ L/C nhập vào trả ngay
DCA Export DC Advising /ɪkˈspɔːrt/ /ədˈvaɪzɪŋ/ Thông báo L/C xuất khẩu
DD Demand Draft /dɪˈmænd dræft/ Hối phiếu (đi)
DISC Discrepancy /dɪsˈkrepənsi/ Bất phù hợp lệ
DPB Import Bill under Usance DC /ˈɪmpɔːrt/ /bɪl/ /ˈʌndər//’ju:zəns/ Chứng kể từ nhập vào bên dưới L/C trả chậm
DPC Usance Documentary Credit /’ju:zəns/  /ˌdɑːkjuˈmentri/ /ˈkredɪt/ L/C nhập vào trả chậm
EXP Export /ɪkˈspɔːrt/ Xuất khẩu
FLN Fixed Term Loans /fɪkst/ /tɜːrm//loʊns/ Khoản vay mượn giao dịch cuối kỳ
GTE/GT1 Guarantee /ˌɡærənˈtiː/ Bảo lãnh
HIB Internet Banking /ˈɪntərnet/ /ˈbæŋkɪŋ/ Ngân sản phẩm trực tuyến
IBC Import Bill under Collection (DP, DA) /ˈɪmpɔːrt/ /bɪl/ /ˈʌndər/ /kəˈlekʃn/ Chứng kể từ nhập vào nhờ thu (D/A, D/P)
IIL Irregular Installment Loan /ɪˈreɡjələr/ /ɪnˈstɔːlmənt/ /loʊn/ Khoản vay mượn giao dịch kế hoạch không giống nhau
IMP Import /ˈɪmpɔːrt/ Nhập khẩu
INV Invoice /ˈɪnvɔɪs/ Hóa đơn
ISS BK Issuing Bank /ˈɪʃuːɪŋ//ˈbæŋk/ Ngân sản phẩm tạo ra (L/C)
LAE Export Loan /ɪkˈspɔːrt//loʊn/ Khoản vay mượn theo đuổi phù hợp đồng xuất khẩu
LP Local Payment /ˈloʊkl/ /ˈpeɪmənt/ Thanh toán vô nước
MDA Marginal Deposit against Load /ˈmɑːrdʒɪnl/ /dɪˈpɑːzɪt/ /əˈɡenst/ /loʊd/ Tỷ lệ ký quỹ bên trên khoản vay
OBC Export Bill under Collection (without financing) /ɪkˈspɔːrt/ /bɪl/ /ˈʌndər/ /kəˈlekʃn/ Chứng kể từ xuất khẩu nhờ thu (không tách khấu)
P/O Payment Order /ˈpeɪmənt/ /ˈɔːrdər/ Ủy nhiệm chi
PC Export Loan /ɪkˈspɔːrt/ /loʊn/ Khoản vay mượn theo đuổi L/C xuất khẩu
RBL Reducing Balance Loan /rɪˈduːs/ /ˈbæləns/ /loʊn/ Khoản vay mượn giao dịch kế hoạch vì chưng nhau
REF Reference /ˈrefrəns/ Số tham ô chiếu
RFE Receivable Finance /rɪˈsiːvəbl/ /ˈfaɪnæns/ Tài trợ khoản cần thu
SDC Standby DC /ˈstændbaɪ/ L/C dự phòng
SGT Shipping Guarantee /ˈʃɪpɪŋ/ /ˌɡærənˈtiː/ Bảo lãnh nhận hàng
SSV Saving Account /ˈseɪvɪŋ/ /əˈkaʊnt/ Tài khoản an lợi
T Internal Transfer /ɪnˈtɜːrnl/ /trænsˈfɜːr/ Thanh toán nội bộ
TD1 Time Deposit Account /taɪm/ /dɪˈpɑːzɪt/ /əˈkaʊnt/ Tài khoản chi phí gửi với kỳ hạn
TD3 Deposit Under Lien /dɪˈpɑːzɪt/ /ˈʌndər/ /ˈliːən/ Tiền gửi gắng cố
TD4 Saving Deposit /ˈseɪvɪŋ/ /dɪˈpɑːzɪt/ Tiền gửi tiết kiệm
TDI Time Deposit Interim Interest /taɪm/ /dɪˈpɑːzɪt/ /ˈɪntərɪm/ /ˈɪntrəst/ Tiền gửi kỳ hạn nhận lãi theo đuổi chu kỳ luân hồi thỏa thuận
TMD Time Deposit /taɪm/ /dɪˈpɑːzɪt/ Tiền gửi kỳ hạn
TRA Time Deposit Interim Interest /taɪm/ /dɪˈpɑːzɪt/ /ˈɪntərɪm//ˈɪntrəst/ Tài khoản chi phí gửi với kỳ hạn nhận lãi sản phẩm tháng
TRC Time Deposit for Secured Credit Card /taɪm/ /dɪˈpɑːzɪt/ /fər/ /səˈkjʊrɪd/ /ˈkredɪt/ /kɑːrd/ Tiền gửi ký quỹ mang đến thẻ tín dụng
TRF Transfer /trænsˈfɜːr/ Chuyển khoản
TT Telegraphic Transfer /ˌtelɪˈɡræfɪk/ /trænsˈfɜːr/ Điện gửi chi phí (đi)
TTI Inward Telegraphic Transfer /ˈɪnwərd/ /ˌtelɪˈɡræfɪk/ /trænsˈfɜːr/ Điện gửi chi phí (đến)
WDR Withdrawal /wɪðˈdrɔːəl/ Rút tiền

Bạn đang xem: Các từ viết tắt trong xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh thường dùng

 1. Shipping Lines: Hãng tàu
 2. NVOCC (Non vessel operating common carrier): Nhà hỗ trợ công ty vận tải đường bộ ko tàu
 3. Airlines: Hãng máy bay
 4. Flight No: Số chuyến bay
 5. Voyage No: Số chuyến tàu
 6. Freight forwarder: Hãng uỷ thác nhận vận tải
 7. Consolidator: Mé gom sản phẩm (gom LCL)
 8. Freight: Cước
 9. Ocean Freight (O/F): Cước biển
 10. Air freight: Cước sản phẩm không
 11. Sur-charges: Phụ phí
 12. Addtional cost = Sur-charges
 13. Local charges: Phí địa phương
 14. Delivery order: Lệnh uỷ thác hàng
 15. Terminal handling charge (THC): Phí thực hiện sản phẩm bên trên cảng
 16. Handling fee: Phí thực hiện sản phẩm (Fwder trả mang đến Agent mặt mũi cảng đích nếu như sử dụng HBL)
 17. Seal: Chì
 18. Documentation fee: Phí thực hiện triệu chứng kể từ (vận đơn)
 19. Place of receipt: Địa điểm nhận sản phẩm nhằm chở
 20. Place of Delivery/final destination: Nơi Giao hàng cuối cùng
 21. Port of Loading/airport of loading: Cảng/sân cất cánh đóng góp sản phẩm, xếp hàng
 22. Port of Discharge/airport of discharge: Cảng/sân cất cánh túa hàng
 23. Port of transit: Cảng gửi tải
 24. On board notations (OBN): Ghi chú lên tàu
 25. Shipper: Người gửi hàng
 26. Consignee: Người nhận hàng
 27. Notify party: Mé nhận thông báo
 28. Order party: Mé đi ra lệnh
 29. Marks and number: Kí hiệu và số
 30. Multimodal transportation/Combined transporation: Vận chuyển vận nhiều phương thức/vận chuyển vận kết hợp
 31. Description of package and goods: Mô mô tả khiếu nại và sản phẩm hóa
 32. Transhipment: Chuyển tải
 33. Consignment: Lô hàng
 34. Partial shipment: Giao sản phẩm từng phần
 35. Quantity of packages: Số lượng khiếu nại hàng
 36. Airway: Đường sản phẩm không
 37. Seaway: Đường biển
 38. Road: Vận chuyển vận lối bộ
 39. Railway: Vận chuyển vận lối sắt
 40. Pipelines: Đường ống
 41. Inland waterway: Vận chuyển vận lối sông, thủy nội địa
 42. Endorsement: Ký hậu
 43. To order: Giao sản phẩm theo đuổi lệnh…
 44. FCL – Full container load: Hàng vẹn toàn container
 45. FTL: Full truck load: Hàng uỷ thác vẹn toàn xe pháo tải
 46. Less than vãn truck load (LTL): Hàng lẻ ko chan chứa xe pháo tải
 47. LCL – Less than vãn container Load: Hàng lẻ
 48. Metric ton (MT): Mét tấn = 1000 k gs
 49. Container Yard – CY: Bãi container
 50. CFS – Container freight station: Kho khai quật sản phẩm lẻ
 51. Job number: Mã nhiệm vụ (forwarder)
 52. Freight to lớn collect: Cước phí trả sau (thu bên trên cảng túa hàng)
 53. Freight prepaid: Cước phí trả trước
 54. Freight payable at: Cước phí giao dịch tại…
 55. Elsewhere: Thanh toán bên trên điểm không giống (khác POL và POD)
 56. Freight as arranged: Cước phí theo đuổi thỏa thuận
 57. Said to lớn contain (STC): Kê khai bao gồm có
 58. Shipper’s load and count (SLAC): Chủ sản phẩm đóng góp và điểm hàng
 59. Gross weight: Trọng lượng tổng ca bi
 60. Lashing: Chằng
 61. Volume weight: Trọng lượng thể tích (tính cước LCL)
 62. Measurement: Đơn vị đo lường
 63. As carrier: Người thường xuyên chở
 64. As agent for the Carrier: Đại lý của những người thường xuyên chở
 65. Shipmaster/Captain: Thuyền trưởng
 66. Liner: Tàu chợ
 67. Voyage: Tàu chuyến
 68. Bulk vessel: Tàu rời
 69. Charter party: Vận đơn mướn tàu chuyến
 70. Detention: Phí lưu container bên trên kho riêng
 71. Demurrrage: Phí lưu contaner bên trên bãi
 72. Storage: Phí lưu kho bãi của cảng (thường nằm trong vô demurrage)
 73. Cargo Manifest: Bản lược khai sản phẩm hóa
 74. Ship rail: Lan can tàu
 75. Transit time: Thời gian trá trung chuyển
 76. Departure date: Ngày khởi hành
 77. Frequency: Tần suất số chuyến/tuần
 78. Connection vessel/feeder vessel: Tàu nối/tàu ăn hàng
 79. Shipped on board: Giao sản phẩm lên tàu
 80. Full phối of original BL (3/3): Sở tương đối đầy đủ vận đơn gốc (thường 3/3 bạn dạng gốc)
 81. Master Bill of Lading (MBL): Vận đơn công ty (từ Lines)
 82. House Bill of Lading (HBL): Vận đơn căn nhà (từ Fwder)
 83. Back date BL: Vận đơn kí lùi ngày
 84. Open-top container (OT): Container há nóc
 85. Flat rack (FR) = Platform container: Cont mặt mũi bằng
 86. Refered container (RF) – thermal container: Container bảo ôn đóng góp sản phẩm lạnh
 87. General purpose container (GP): Cont bách hóa (thường)
 88. High cube (HC = HQ): Container cao (40’HC cao 9’6’’)
 89. Tare: Trọng lượng vỏ cont
 90. Cu-Cap = Cubic capacity: Thể tích rất có thể đóng góp sản phẩm của container (ngoài vỏ cont)
 91. Verified Gross Mass weight (VGM): Phiếu khai báo tổng trọng lượng sản phẩm.
 92. Safety of Life at sea (SOLAS): Công ước về an toàn và tin cậy sinh mạng quả đât bên trên biển
 93. Container packing list: Danh sách container lên tàu
 94. Means of conveyance:  Phương tiện vận tải
 95. Place and date of issue: Ngày và điểm trị hành
 96. Trucking: Phí vận tải đường bộ nội địa
 97. Inland haulauge charge (IHC) = Trucking
 98. Lift On-Lift Off (LO-LO): Phí nâng hạ
 99. Forklift: Xe nâng
 100. Cut-off time: Giờ tách máng

Đọc thêm: Manifest là gì? Hướng dẫn cơ hội khai Manifest

Các kể từ ghi chép tắt vô XNK vì chưng giờ đồng hồ Anh thông thường dùng
Các kể từ ghi chép tắt vô XNK vì chưng giờ đồng hồ Anh thông thường dùng
 1. Closing time = Cut-off time
 2. Estimated time of Departure (ETD): Thời gian trá dự con kiến tàu chạy
 3. Estimated time of arrival (ETA): Thời gian trá dự con kiến tàu đến
 4. Omit: Tàu ko cập cảng
 5. Roll: Nhỡ tàu
 6. Delay: Trì trệ, chậm chạp đối với lịch tàu
 7. Shipment terms: Điều khoản uỷ thác hàng
 8. Free hand: Hàng thông thường (shipper tự động book tàu)
 9. Nominated: Hàng chỉ định
 10. Volume: Số lượng sản phẩm book
 11. Laytime: Thời gian trá túa hàng
 12. Freight note: Ghi chú cước
 13. Bulk container: Container sản phẩm rời
 14. Ship’s owner: Chủ tàu
 15. Payload = net weight: Trọng lượng sản phẩm đóng góp (ruột)
 16. On deck: Trên boong, lên boong tàu
 17. Shipping marks: Ký mã hiệu
 18. Merchant: Thương nhân
 19. Straight BL: Vận đơn đích danh
 20. Bearer BL: Vận đơn vô danh
 21. Unclean BL: Vận đơn ko tuyệt đối hoàn hảo (Clean BL: vận đơn trả hảo)
 22. Straight BL: Vận đơn đích danh
 23. Through BL: Vận đơn chở suốt
 24. Negotiable: Chuyển nhượng được
 25. Non-negotiable: Không ủy quyền được
 26. Port-port: Giao kể từ cảng cho tới cảng
 27. Door-Door: Giao kể từ kho cho tới kho
 28. Service type (SVC Type): Loại công ty (VD: FCL/LCL)
 29. Service mode (SVC Mode): Cách thức công ty (VD: CY/CY)
 30. Charterer: Người mướn tàu
 31. Agency Agreement: Hợp đồng đại lý
 32. Bulk Cargo: Hàng rời
 33. Multimodal/Combined transport operation = MTO/CTO: Người marketing công ty vận tải đường bộ nhiều phương thức
 34. Consignor: Người gửi sản phẩm (= Shipper)
 35. Consigned to lớn order of = consignee: Người nhận hàng
 36. Container Ship: Tàu container
 37. Non Vessel Operating Common Carrier (NVOCC): Người vận tải đường bộ công nằm trong ko tàu
 38. Twenty feet equivalent unit(TEU ): Đơn vị container vì chưng trăng tròn foot
 39. Dangerous goods: Hàng hóa nguy hiểm hiểm
 40. Pick up charge: Phí gom sản phẩm bên trên kho (~trucking)
 41. Security charge: Phí an toàn (thường sản phẩm air)
 42. International Maritime Organization (IMO): Tổ chức sản phẩm hải quốc tế
 43. Laydays or laytime: Số ngày bốc/dỡ sản phẩm hoặc thời hạn bốc/dỡ hàng
 44. Said to lớn weight: Trọng lượng khai báo
 45. Said to lớn contain: Được rằng là bao gồm có
 46. Terminal: Bến
 47. Time Sheet or Layday Statement: Bảng tính thời hạn thưởng trị bốc/dỡ
 48. Transit time: Thời gian trá trung chuyển
 49. Notice of readiness: Thông báo sản phẩm sẵn sàng nhằm bốc /dỡ
 50. Inland clearance/container deport (ICD): Cảng thông quan lại nội địa
 51. Hazardous goods: Hàng nguy hiểm hiểm
 52. Dangerous goods note: Ghi chú sản phẩm nguy hiểm hiểm
 53. Tank container: Con-ten-nơ bể (đóng hóa học lỏng)
 54. Named cargo container: Con-ten-nơ thường xuyên dụng
 55. Container: Con-ten-nơ chứa chấp hàng
 56. Stowage: Xếp hàng
 57. Trimming: San, cào hàng
 58. Crane/tackle: Cần cẩu
 59. Incoterms (International commercial terms): Các lao lý thương nghiệp quốc tế
 60. EXW (Ex-Works): Giao sản phẩm bên trên xưởng
 61. FCA-Free Carrier: Giao sản phẩm cho tất cả những người thường xuyên chở
 62. FAS-Free Alongside ship: Giao dọc mạn tàu
 63. FOB- Free On Board: Giao sản phẩm lên tàu
 64. CFR- Cost and Freight: Tiền sản phẩm và cước phí
 65. CIF- Cost, Insurance and Freight: Tiền sản phẩm,bảo đảm và cước phí
 66. CIF afloat: CIF sản phẩm nổi (hàng tiếp tục sẵn bên trên tàu khi kí phù hợp đồng)
 67. CPT-Carriage Paid To: Cước phí trả tới
 68. CIP-Carriage & Insurance Paid To: Cước phí, bảo đảm trả tới
 69. DAP-Delivered At Place: Giao bên trên điểm đến
 70. DAT- Delivered At Terminal: Giao sản phẩm bên trên bến
 71. DDP – Delivered duty paid: Giao sản phẩm tiếp tục thông quan lại Nhập khẩu
 72. Delivered Ex-Quay (DEQ): Giao tai cầu cảng
 73. Delivered Duty Unpaid (DDU): Giao sản phẩm ko nộp thuế
 74. Cost: Chi phí
 75. Risk: Rủi ro
 76. Freighter: Máy cất cánh chở hàng
 77. Express airplane: Máy cất cánh gửi trị nhanh
 78. Delivered Ex-Ship (DES): Giao hầm tren tau
 79. Seaport: Cảng biển
 80. Airport: Sân bay
 81. Handle: Làm hàng
 82. In transit: Đang vô quy trình vận chuyển
 83. Hub: Ga trung chuyển
 84. Oversize: Quá khổ
 85. Overweight: Quá tải
 86. Pre-carriage: Hoạt động vận gửi trong nước Container sản phẩm xuất khẩu trước lúc Container được xếp lên tàu.
 87. Carriage: Hoạt động vận gửi đường thủy kể từ Khi Container sản phẩm được xếp lên tàu bên trên cảng xếp sản phẩm tới cảng túa hàng
 88. On-carriage: Hoạt động vận gửi trong nước Container sản phẩm nhập vào sau khoản thời gian Container được túa ngoài tàu.
 89. Intermodal: Vận chuyển vận kết hợp
 90. Trailer: Xe mooc
 91. Clean: Hoàn hảo
 92. Place of return: Nơi trả vỏ sau khoản thời gian đóng góp sản phẩm (theo phiếu EIR)
 93. Dimension: Kích thước
 94. Tonnage: Dung tích của một tàu
 95. Deadweight – DWT: Trọng chuyển vận tàu
 96. FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations): Liên đoàn Các hiệp hội cộng đồng Giao nhận Vận chuyển vận Quốc tế
 97. IATA (International Air Transport Association): Thương Hội Vận chuyển vận Hàng Không Quốc tế
 98. Net weight: Khối lượng tịnh
 99. Slot: Chỗ (trên tàu) còn hoặc không
 100. Equipment: Thiết bị (ý coi tàu còn vỏ cont hoặc không)
 101. Empty container: Container rỗng
 102. Container condition: Điều khiếu nại về vỏ cont (đóng nặng nề hoặc nhẹ)
 103. DC – dried container: Container sản phẩm khô
 104. Weather working day: Ngày thao tác khí hậu tốt
 105. Customary Quick dispatch (CQD): Dỡ sản phẩm thời gian nhanh (như tập luyện quán bên trên cảng)
 106. Laycan: Thời gian trá tàu cho tới cảng
 107. Full vessel’s capacity: Đóng chan chứa tàu (không nêu con số cụ thể)
 108. Weather in berth or not – WIBON: Thời tiết xấu
 109. Proof read copy: Người gửi sản phẩm phát âm và đánh giá lại
 110. Free in (FI): Miễn xếp
 111. Free out (FO): Miễn dỡ
 112. Free in and Out (FIO): Miễn xếp và dỡ
 113. Free in and out stowed (FIOS): Miễn xếp túa và chuẩn bị xếp
 114. Shipped in apparent good order: Hàng tiếp tục bốc lên tàu nom vẻ ngoài ở vô ĐK tốt
 115. Laden on board: Đã bốc sản phẩm lên tàu
 116. Clean on board: Đã bốc sản phẩm lên tàu trả hảo
 117. BL draft: Vận đơn nháp
 118. BL revised: Vận đơn tiếp tục chỉnh sửa
 119. Shipping agent: Đại lý thương hiệu tàu biển
 120. Shipping note: Phiếu gửi hàng
 121. Stowage plan: Sơ vật xếp hàng
 122. Remarks: Chú ý/ghi chú quánh biệt
 123. International ship and port securiry charges (ISPS): Phụ phí an nình mang đến tàu và cảng quốc tế
 124. Amendment fee: Phí sửa thay đổi vận đơn BL
 125. AMS (Advanced Manifest System fee): Yêu cầu khai báo cụ thể sản phẩm & hàng hóa trước lúc sản phẩm & hàng hóa này được xếp lên tàu( USA, Canada)
 126. BAF (Bunker Adjustment Factor): Phụ phí dịch chuyển giá chỉ nhiên liệu
 127. Phí BAF: Phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Âu)
 128. FAF (Fuel Adjustment Factor) = Bunker Adjustment Factor
 129. CAF (Currency Adjustment Factor): Phụ phí dịch chuyển tỷ giá chỉ nước ngoài tệ
 130. Emergency Bunker Surcharge (EBS): Phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Á)
 131. Peak Season Surcharge (PSS): Phụ phí mùa du lịch.
 132. CIC (Container Imbalance Charge) hay “Equipment Imbalance Surcharge”: Phụ phí tổn thất bằng vận vỏ container/phí phụ trội sản phẩm nhập
 133. GRI (General Rate Increase): Phụ phí cước vận gửi (xảy đi ra vô mùa cao điểm)
 134. PCS (Port Congestion Surcharge): Phụ phí ùn tắc cảng
 135. SCS (Suez Canal Surcharge): Phụ phí qua loa kênh khoan Suez
 136. COD (Change of Destination): Phụ phí thay cho thay đổi điểm đến
 137. Free time = Combined không tính phí days demurrage & detention: Thời gian trá free lưu cont, lưu bãi
 138. Phí AFR: nhật bản Advance Filling Rules Surcharge (AFR): Phí khai báo trước (quy tắc AFR của Nhật)
 139. Phí CCL (Container Cleaning Fee): Phí lau chùi và vệ sinh con-ten-nơ
 140. WRS (War Risk Surcharge): Phụ phí chiến tranh
 141. Fuel Surcharges (FSC): Phụ phí nguyên vật liệu = BAF
 142. PCS (Panama Canal Surcharge): Phụ phí qua loa kênh khoan Panama
 143. X-ray charges: Phụ phí máy soi (hàng air)
 144. Labor fee: Phí nhân công
 145. International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code): Mã hiệu sản phẩm nguy hiểm hiểm
 146. Estimated schedule: Lịch trình dự con kiến của tàu
 147. Ship flag: Cờ tàu
 148. Weightcharge = chargeable weight
 149. Chargeable weight: Trọng lượng tính cước
 150. Tracking and tracing: Kiểm tra biểu hiện hàng/thư
 151. Security Surcharges (SSC): Phụ phí an toàn (hàng air)

Đọc thêm: Những sách vở và giấy tờ quan trọng Khi xuất khẩu sản phẩm hóa

Đọc thêm: Bill Of Lading là gì? Hướng dẫn cơ hội phát âm Bill Of Lading

___________________

Xem thêm: Phần mềm quản trị doanh nghiệp

MISON TRANS – DỊCH VỤ HẢI QUAN – VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ

Head Office: 200 QL13 (Cũ), Phường.Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Xem thêm: FCA Là Gì? Tìm Hiểu Về Ưu Nhược Điẻm Và Nội Dung Của FCA

VPĐD: 13 Đường số 7, Cityland Center Hills, Gò Vấp, TP.HCM

Hotline: 1900 63 63 48

Email: [email protected]

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Phương Thức Thanh Toán L/C là gì, L/C Có Thực Sự An Toàn? – VinaTrain Việt Nam

Thanh toán L/C – thanh toán thư tín dụng được sử dụng phổ biến chiếm hơn 60% giao dịch thương mại quốc tế. Đây là phương thức thanh toán mà hầu hết tất cả các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã từng sử dụng. Vậy, thanh toán L/C là gì? Quy trình thanh toán L/C như thế nào? VINATRAIN cùng các bạn tìm hiểu nhé!

Mã bưu chính 63 tỉnh thành Việt Nam (Zip Postal Code) 2020

Mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm. Mỗi quốc gia có một hệ thống ký hiệu mã bưu chính riêng.