Vietcombank

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="21" height="15" viewbox="0 0 21 15" fill="none"> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M11.1002 13.4C11.2002 13.8 11.6002 14 12.0002 14C12.1002 14 12.3002 14 12.4002 13.9C12.9002 13.7 13.1002 13.1 12.9002 12.6L7.90016 0.6C7.80016 0.2 7.40016 0 7.00016 0C6.60016 0 6.20016 0.2 6.10016 0.6L1.10016 12.6C0.800163 13.1 1.10016 13.7 1.60016 13.9C2.10016 14.2 2.70016 13.9 2.90016 13.4L4.32261 10H9.67771L11.1002 13.4ZM8.84098 8L7.00016 3.6L5.15935 8H8.84098ZM19.0745 13.4161C19.2166 13.7778 19.5528 14 trăng tròn 14C20.6 14 21 13.6 21 13V10V7C21 6.4 trăng tròn.6 6 trăng tròn 6C19.5528 6 19.2166 6.22225 19.0745 6.58391C18.4687 6.21373 17.7581 6 17 6C14.8 6 13 7.8 13 10C13 12.2 14.8 14 17 14C17.7581 14 18.4687 13.7863 19.0745 13.4161ZM19 10C19 8.9 18.1 8 17 8C15.9 8 15 8.9 15 10C15 11.1 15.9 12 17 12C18.1 12 19 11.1 19 10Z" fill="white"></path></svg>

Xem thêm: Vận đơn đường biển - Bill of Lading - Nội dung chi tiết

Bạn đang xem: Vietcombank

  • 100%
  • 120%
  • 150%

BÀI VIẾT NỔI BẬT